Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 96,10% dân số tham gia bảo hiểm y tế…

Tỉnh phấn đấu từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

Tỉnh phấn đấu từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 96,10% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, giao dịch hồ sơ điện tử về đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đạt 95%; bình quân thanh toán không dùng tiền mặt/tổng chi đạt 70%; chỉ số hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, người dân đối với bảo hiểm xã hội tỉnh đạt 90%.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam, để thực hiện các mục tiêu đề ra, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung nhằm đảm bảo các nhóm đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất để các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Tăng cường phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với ngành Bảo hiểm xã hội để nâng cao hiệu quả trong việc phát triển, quản lý người tham gia, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam sẽ tham mưu, tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, chậm đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế…