Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tới đây đóng BHXH, BHYT bao nhiêu khi sửa Luật BHXH, BHYT, Luật Việc làm?

Thành Công
Thành Công

Từ năm 2025, mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Y tế (BHYT) có những thay đổi lớn hay không khi sửa Luật BHXH, Luật BHYT và Luật Việc làm đang là quan tâm của rất nhiều người.

Với việc sửa đổi các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm thì mức đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT năm 2025 sẽ có nhiều thay đổi.

Tới đây đóng BHXH, BHYT bao nhiêu khi sửa Luật BHXH, BHYT, Luật Việc làm? - 1
Sửa đổi các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, mức đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT năm 2025 sẽ có nhiều thay đổi (Ảnh minh họa)

 

1. Mức đóng BHXH theo dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)
 
Theo Dự thảo Luật BHXH sửa đổi thì mức đóng và phương thức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:

- Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, h, i và k khoản 1 Điều 3 Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, hằng tháng đóng bằng 8% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau:

- Mức đóng hằng tháng bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất;

- Người lao động đóng cho cơ quan BHXH theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng BHXH theo phương thức quy định tại Điều 32 Dự thảo Luật BHXH sửa đổi hoặc truy nộp cho cơ quan BHXH sau khi về nước.

- Người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 3 Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau:

- Mức đóng hằng tháng bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất;

- Người lao động đóng qua cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có phu nhân hoặc phu quân theo phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng một lần.

- Người lao động quy định điểm l và điểm m khoản 1 Điều 3 Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, mức đóng hằng tháng bằng 3% căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng và phương thức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động

- Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, h và k khoản 1 Điều 3 Dự thảo Luật BHXH sửa đổi: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 22% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Dự thảo Luật BHXH sửa đổi.

- Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất cho người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 3 Dự thảo Luật BHXH sửa đổi như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Người sử dụng lao động không đóng BHXH cho người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Dự thảo Luật BHXH sửa đổi.

Tới đây đóng BHXH, BHYT bao nhiêu khi sửa Luật BHXH, BHYT, Luật Việc làm? - 2
Ảnh minh họa

 

2. Mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

Luật Việc làm 2013 quy định mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động cố định là 1% mức tiền lương tháng.

Do đó, chưa đảm bảo tính linh hoạt trong điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp, nhất là trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, suy thoái khi Quỹ kết dư lớn.

Thực tế, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15, Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Do đó, tại Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi có nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo hướng:

+ Người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng;

+ Người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

+ Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm.

Trong đó, tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH. 

Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

3. Mức đóng BHYT theo dự thảo Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế

Theo Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật BHYT có đưa ra 3 phương án được đề xuất giả định để tăng mức đóng BHYT theo lộ trình như sau kể từ ngày 1/1/2025:

Phương án 1: Giữ nguyên quy định về mức đóng tối đa theo quy định của Luật BHYT hiện hành (6%), tuy nhiên đưa lộ trình tăng mức đóng vào Luật sửa đổi với lộ trình như sau:

- Tăng mức đóng BHYT lên 5,1% mức lương tháng của người lao động hoặc tiền trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở (tùy thuộc đối tượng tham gia).

- Tăng mức đóng BHYT lên 6% mức lương tháng của người lao động hoặc tiền trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở (tùy thuộc đối tượng tham gia).

Phương án 2: Giữ nguyên quy định về mức đóng tối đa theo quy định của Luật BHYT  hiện hành (6%), tuy nhiên đưa lộ trình tăng mức đóng vào Luật sửa đổi với lộ trình:

- Tăng mức đóng BHYT lên 5,4% mức lương tháng của người lao động hoặc tiền trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở (tùy thuộc đối tượng tham gia).

- Tăng mức đóng BHYT lên 6% mức lương tháng của người lao động hoặc tiền trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở (tùy thuộc đối tượng tham gia).

Phương án 3: Giữ nguyên theo quy định của Luật BHYT hiện hành, tức là giữ nguyên quy định về mức đóng tối đa (6%) và cũng không đưa lộ trình tăng mức đóng vào Luật BHYT.

Trên đây là những thay đổi về mức đóng BHXH, BHTN, BHYT dự kiến từ năm 2025 khi sửa đổi các luật có liên quan.

 

 

 
 
 .