Quay lại Dân trí
Dân Sinh

11 quyền của chủ thể dữ liệu trong bảo vệ dữ liệu cá nhân

Điều 9 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định về quyền của chủ thể dữ liệu trong bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể như sau.

Empty
Empty
Empty