Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công ty có phải trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động không?

(Dân sinh) - Tôi là nhân viên hành chính tại một doanh nghiệp tư nhân, xin hỏi công ty tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ theo quy định thì khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có phải trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động không?

Empty

Bà Trần Thị Hòe (Lào Cai) hỏi: Tôi là nhân viên hành chính tại một doanh nghiệp tư nhân, xin hỏi công ty tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ theo quy định thì khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có phải trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động không?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 39 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ thì thời gian người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được tính để miễn trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, viên chức.

Thời gian người lao động thực tế làm việc theo các hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về viên chức.

Như vậy, thời gian người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được tính để miễn trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc, thời gian người lao động thực tế làm việc theo các hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo các quy định nêu trên.