Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng đào tạo nghề cho lao động thuộc diện chính sách, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố năm 2023, với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Thành phố đào tạo nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ.

Thành phố đào tạo nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu, đào tạo nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an phải đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả ngay sau khi học; lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an có nhu cầu học nghề để giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề phải nắm được thông tin về đào tạo như nghề cần học, học ở đâu và việc làm sau khi học nghề.

Thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố. Rà soát nhu cầu học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và nhu cầu đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt động giáo đục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc lựa chọn đơn vị tham gia đào tạo cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố năm 2023 theo quy định pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu học nghề của lao động thuộc diện chính sách, xã hội và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố…

UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức tư vấn, rà soát, tổng hợp nhu cầu học nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Đồng thời, theo dõi kết quả tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề của các lao động trên địa bàn…