Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng phấn đấu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% vào năm 2025

(Dân sinh) - Thành phố Đà Nẵng phấn đấu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% vào năm 2025 và đạt 78% vào năm 2030; hạ tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức không quá 3% vào năm 2025 và tiếp tục duy trì đến năm 2030…

Thành phố Đà Nẵng phấn đấu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% vào năm 2025 và đạt 78% vào năm 2030.

Thành phố Đà Nẵng phấn đấu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% vào năm 2025 và đạt 78% vào năm 2030.

Đây là mục tiêu Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Kế hoạch nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động trên địa bàn thành phố với thị trường lao động của cả nước và thị trường lao động các nước trong khu vực và quốc tế.

Theo đó, thành phố phấn đấu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% vào năm 2025 và đạt 78% vào năm 2030. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 61% vào năm 2025 và đạt 64% vào năm 2030. Tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 dưới 4% và đến năm 2030 dưới 3%. Tốc độ tăng năng suất lao động hàng năm đạt tối thiểu 6,5%/năm.

Thành phố phấn đấu hạ tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức không quá 3% vào năm 2025 và tiếp tục duy trì đến năm 2030 (bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 34.000 - 35.000 lao động), tạo việc làm mới cho 25.000 - 27.000 lao động; giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 8%. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 5%.

Thành phố Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 50% vào năm 2025 và đạt 60% năm 2030, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm ít nhất 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi vào năm 2025 và chiếm 5% lực lượng lao động vào năm 2030.

Tiếp tục đầu tư, phát triển giao dịch việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại, đồng bộ và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp; lao động được hệ thống Trung tâm Dịch vụ Việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm đạt trên 40% vào năm 2025 và năm 2030 đạt trên 45%. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành việc ứng dụng các phần mềm, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động…

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Kế hoạch. Trên cơ sở rà soát, đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù của thành phố hỗ trợ việc làm, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án “Giáo dục định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố. Triển khai, thực hiện chỉ số đánh giá phát triển thị trường lao động, việc làm thu nhập; triển khai việc thực hiện chứng nhận nghề, kỹ năng nghề và tổ chức đánh giá kỹ năng của người lao động phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng thực hiện tốt chức năng hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tổ chức giới thiệu việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố...