Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng quy định về mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai mà không còn nơi ở được thành phố xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 40 triệu đồng/hộ.

Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được thành phố xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức 30 triệu đồng/hộ.

Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được thành phố xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức 30 triệu đồng/hộ.

Theo Quyết định về quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai cho công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai, hoạt động ứng phó trong thiên tai và hoạt động phòng ngừa trước thiên tai vừa được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, người dân sơ tán ra khỏi nơi nguy hiểm được chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống và hỗ trợ 50 nghìn đồng/người/ngày.

Đối tượng bị thiệt hại do thiên tai được cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác với mức hỗ trợ không quá 100 nghìn đồng/người/ngày/đợt thiên tai; cứu trợ khẩn cấp về phương tiện học tập có mức hỗ trợ không quá 200 nghìn đồng/học sinh.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai mà không còn nơi ở được thành phố xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 40 triệu đồng/hộ; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai mà không ở được, thành phố hỗ trợ chi phí sữa chữa nhà ở với mức 20 triệu đồng/hộ.

Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được thành phố xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức 30 triệu đồng/hộ.

Thành phố cũng hỗ trợ tu sửa cơ sở y tế, trường học, tu sửa nhà kết hợp làm địa điểm sơ tán phòng tránh thiên tai với mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/công trình tu sửa. Hỗ trợ xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai mức tối đa 10 triệu đồng/xã, phường bị ảnh hưởng trong một đợt thiên tai.

Hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương và cộng đồng…

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố sử dụng kinh phí hỗ trợ đảm bảo có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, không để thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực.

Đồng thời, thực hiện công khai danh sách người được hỗ trợ; mức hỗ trợ đối với từng hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do thiên tai trước và sau khi có quyết định hỗ trợ của cấp có thẩm quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường.