Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng ra chỉ thị chấn chỉnh tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chỉ thị yêu cầu các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giải quyết thủ tục cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng.

Giải quyết thủ tục cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng.

Thành uỷ Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt việc tăng cường quán triệt, tuyên truyền, tạo bước chuyển biến căn bản, rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai cam kết và phát động phong trào đấu tranh, đẩy lùi tình trạng “né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn” trong thực thi công vụ.

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; Lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo” của công tác cải cách hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử, tăng cường triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4. 

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố nhận diện, kiểm điểm, đánh giá trên tinh thần phê bình và tự phê bình, “tự soi, tự sửa” để có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và đẩy lùi tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Trong đó, tập trung một số biểu hiện: Không thực hiện đúng quy chế làm việc. Né tránh, đùn đẩy, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn đối với những vấn đề tồn tại, vướng mắc nhiều năm; những vấn đề mới nhưng có mâu thuẫn trong áp dụng pháp luật hoặc pháp luật không còn phù hợp; Không chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện hoặc quyết định giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Không chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền các biện pháp giải quyết các công việc, nhất là công việc có khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó là biểu hiện tham mưu “lòng vòng”, không nêu rõ quan điểm, chính kiến, không rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm trong công việc được giao; Tìm cơ sở, căn cứ, lý do để không làm hoặc tìm cách đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc chuyển sang cơ quan, đơn vị, cá nhân khác trong khi công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của mình; Khi cùng một vấn đề có quy định khác nhau thì chỉ áp dụng những quy định có lợi cho mình, đẩy trách nhiệm cho cơ quan khác hoặc lệ thuộc vào các cơ quan tư vấn. 

Đồng thời, những việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết nhưng vẫn tham mưu, chỉ đạo xin ý kiến của cấp trên. Thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm trước các khiếu nại, bức xúc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp; Khi được hỏi hoặc xin ý kiến thì không trả lời hoặc trả lời chung chung, không rõ quan điểm, chậm trễ trong việc tiếp thu, trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, cần lưu ý biểu hiện của người đứng đầu khi đùn đẩy, né tránh, giao cho cấp phó trả lời hoặc cung cấp thông tin; không quyết định những việc thuộc thẩm quyền của mình mà để người khác quyết định hoặc ký thay…

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kết hợp giữa xây và chống để chấn chỉnh, khắc phục, đẩy lùi tình trạng nêu trên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần quyết liệt thực hiện trong thời điểm hiện nay.

Bên cạnh đó, tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả cuộc vận động xây dựng “trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu” và văn hóa liêm chính, khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xây dựng chế tài xử lý nghiêm và kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công tác khác đối với những trường hợp có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc vì lợi ích cá nhân tạo ra các yêu cầu gây khó khăn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Công khai kết quả xử lý vi phạm để tập thể, người dân và xã hội cùng giám sát việc khắc phục.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất khi để cơ quan, đơn vị hoặc cấp dưới chậm trễ tiến độ, không đạt hiệu quả công việc vì các biểu hiện nêu trên; gương mẫu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, không đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi, đổ trách nhiệm cho cấp dưới; chống quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức; phải có thư xin lỗi công dân, tổ chức khi công việc chậm trễ và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân…