Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Tiếp tục giảm hơn 5% cán bộ công chức

(Dân sinh) - Đến năm 2026, mỗi đơn vị, địa phương của TP Đà Nẵng sẽ giảm ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức giai đoạn 2022-2026. Việc tinh giản biên chế được thực hiện theo nguyên tắc, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đến năm 2026 giảm ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021. 

Để thực hiện kế hoạch, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu xem xét cân đối điều chỉnh đối với các đơn vị có khối lượng công việc tăng, áp lực. Thực hiện giảm nhiều hơn 5% biên chế cán bộ, công chức đối với những cơ quan, địa phương có khối lượng công việc giảm sau rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, ủy quyền; giảm nhiều hơn 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trên cơ sở khả năng, lộ trình tự chủ tài chính của một số đơn vị. 

Hiện tại, biên chế cán bộ, công chức phường, xã của Đà Nẵng là 526 người, được Ban tổ chức Trung ương giao giai đoạn 2022 - 2026 cắt giảm 64 người còn lại 462 người.

Hiện tại, biên chế cán bộ, công chức phường, xã của Đà Nẵng là 526 người, được Ban tổ chức Trung ương giao giai đoạn 2022 - 2026 cắt giảm 64 người còn lại 462 người.

UBND TP. Đà Nẵng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị, địa phương tự quyết định việc sử dụng hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ nêu trên và trả lương từ ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo quy định. 

TP Đà nẵng cũng giao từng sở ngành, địa phương rà soát tổng thể, có phương án, kế hoạch cụ thể cân đối số lượng cán bộ, công chức, viên chức có mặt, số lượng biên chế, người làm việc nghỉ hưu. Tự quyết định và chịu trách nhiệm cơ cấu lại, chuyển đổi công tác hoặc cho thôi việc để đảm bảo tinh giản biên chế theo quy định nếu không có người nghỉ hưu tại thời điểm tinh giản. 

Đối với biên chế cán bộ, công chức phường, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, việc thực hiện tinh giản được thực hiện theo phương án riêng khi triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025.  

Hiện tại, biên chế cán bộ, công chức phường, xã của Đà Nẵng là 526 người, được Ban tổ chức Trung ương giao giai đoạn 2022 - 2026 cắt giảm 64 người còn lại 462 người.

Việc thực hiện tinh giản biên chế công chức khối phường, xã của TP. Đà Nẵng được thực hiện theo phương án riêng khi triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025.