Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030".

Đề án nhằm tạo nhiều việc làm cho lao động nữ thông qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ.

Đề án nhằm tạo nhiều việc làm cho lao động nữ thông qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ.

Đối tượng tham gia Đề án là hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; hợp tác xã tạo nhiều việc làm lao động nữ; các hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ, phát huy ngành nghề truyền thống, khôi phục văn hóa, khai thác tài nguyên bản địa; nữ quản lý, điều hành các hợp tác xã, tổ hợp tác, Tổ/nhóm dịch vụ; thành viên, người lao động trong hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

Hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, Tổ/nhóm dịch vụ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp, công nhân mất việc làm trong khu công nghiệp,...

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2023 - 2030, với 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: Từ năm 2023 – 2025 sẽ củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 50 hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, tổ/nhóm dịch vụ do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; các hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Tạo việc làm ổn định cho ít nhất 500 thành viên, lao động nữ trong mô hình phụ nữ phát triển kinh tế.

Phấn đấu 90% nữ quản lý của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 15 hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, tổ/nhóm dịch vụ do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tạo việc làm mới cho ít nhất 70 lao động nữ là thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác…

Giai đoạn 2026-2030, Đề án hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 70 hợp tác xã, tổ liên kết, tổ/nhóm dịch vụ. Tạo việc làm ổn định cho ít nhất 700 thành viên, lao động nữ trong mô hình phụ nữ phát triển kinh tế; 100% nữ quản lý của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã.

Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 35 hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, tổ/nhóm dịch vụ do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tạo việc làm mới cho 300 lao động nữ; 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được tập huấn kiến thức…

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, tổ liên kết, tổ/nhóm dịch vụ do phụ nữ tham gia quản lý, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ thông qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, giữ gìn bản sắc văn hoá. Qua đó, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.