Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Nông: Kết quả tích cực sau 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo

Về mục tiêu giảm nghèo bền vững (giai đoạn năm 2021 – 2025) đến cuối năm 2023, toàn tỉnh giảm từ 3% trở lên (tương ứng với số hộ giảm trên 4.990 hộ; số hộ nghèo chung toàn tỉnh còn 8.352 hộ, chiếm tỷ lệ 4,97%). Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 13.342 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,97%.

 Quyết tâm đạt mục tiểu giảm nghèo

Phấn đấu cuối năm 2023, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Đắk Nông hỗ trợ phát triển các mô hình giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm tốt, có thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp…

2.	Tổ hợp tác dệt thổ cẩm bon N’Jriêng, xã Đắk Nia giúp người dân xóa đói giảm nghèo.

2. Tổ hợp tác dệt thổ cẩm bon N’Jriêng, xã Đắk Nia giúp người dân xóa đói giảm nghèo.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp về quy mô và chất lượng đào tạo cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động; gắn kết giáo dục nghề nghiệp với việc làm bền vững cho người nghèo, tạo điều kiện để đối tượng, được đào tạo nghề, phát triển sản xuất, có việc làm ổn định để tăng thu nhập, từng bước cải thiện và tiếp cận tốt các dịch vụ về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước  sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Phát triển hệ thống thông tin, viễn thông phục vụ cộng đồng, tăng cường cung cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội; hỗ trợ người nghèo có nhu cầu tiếp cận, sử dụng hiệu quả dịch vụ thông tin, viễn thông phổ cập.

Hỗ trợ các xã thuộc huyện nghèo đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm: Đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, cầu, hạ tầng điện, công trình thủy lợi.

Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo có nhu cầu được nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. Triển khai thực hiện các chính sách xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận chính sách. Đối với Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (gồm 02 huyện nghèo Tuy Đức và Đắk Glong), tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng liên kết vùng, thiết yếu, phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu thông hàng hóa trên địa bàn các huyện nghèo; hỗ trợ các địa bàn nghèo phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…Trong năm 2023, tỉnh Đắk Nông sẽ tập trung hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cùng với, tăng cường lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, chính sách để hỗ trợ đầu tư cho các xã nghèo, xã biên giới, xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững. Tập trung triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình giảm nghèo phù hợp với thực tiễn; lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công chỉ tiêu, mục tiêu giảm nghèo năm 2023.

Đặc biệt, coi trọng vai trò của cấp cơ sở, bảo đảm sự tham gia của người dân trong việc giám sát và đánh giá. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đẩy mạnh công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo

Bằng những việc làm cụ thể công tác tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, nhân dân về công tác giảm nghèo bền vững cũng vai trò đặc biệt quan trọng, Đắk Nông thường xuyên chú trọng công tác truyền thông, thông tin về Chương trình được các cấp ủy Đảng, chính quyền; các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện; các đơn vị, địa phương đã lồng ghép giữa công tác chuyên môn gắn với tuyên truyền về giảm nghèo bền vững vào các cuộc họp, hội nghị, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nguồn vốn dành cho chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại Đắk Nông.

Nguồn vốn dành cho chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại Đắk Nông.

Ngoài ra, bằng các hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan thông qua pa nô, áp phích, tờ rơi,...tuyên truyền thông qua các kênh Đài Phát thanh và Truyền hình, cổng thông tin điện tử, qua các trang mạng xã hội như: facebook, zalo...đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức cho nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; từ đó, đã huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình.

Thông qua công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.Tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo với phương châm giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thoát nghèo.