Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2023

Theo điểm b khoản 9 và điểm b khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định về trường hợp cá nhân tự thực hiện đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh như sau.

infographic 6 (2)