Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đề xuất quy định mới về hành nghề dịch vụ kế toán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 292/2016/TT-BTC, Thông tư số 296/2016/TT-BTC, Thông tư số 297/2016/TT-BTC và Thông tư số 09/2021/TT-BTC về quản lý hành nghề và kinh doanh dịch vụ kế toán.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, như sau:

Đối tượng cập nhật kiến thức hàng năm là kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Trường hợp người mới được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên thì được đăng ký để được hành nghề dịch vụ kế toán trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ mà không bắt buộc phải cập nhật kiến thức.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nội dung cập nhật kiến thức bao gồm:

Các quy định của pháp luật về kế toán, thuế của Việt Nam; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán; Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. (Bổ sung nội dung cập nhật kiến thức mới là Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế).

Các quy định của pháp luật có liên quan về kinh tế, tài chính, kiểm toán; Kỹ năng quản lý, kinh nghiệm thực hành kế toán; Chuẩn mực kiểm toán quốc tế; Các kiến thức và thông tin khác liên quan đến nghề nghiệp.

Công khai thông tin về kế toán viên hành nghề

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, như sau:

Công khai thông tin về kế toán viên hành nghề: Định kỳ (thay cho quy định hiện hành là Thường xuyên), Bộ Tài chính cập nhật và công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính các thông tin sau:

Danh sách kế toán viên hành nghề tại từng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán;

Danh sách kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán;

Danh sách kế toán viên hành nghề bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

Danh sách kế toán viên hành nghề có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

Bộ Tài chính sẽ bổ sung hoặc xóa tên kế toán viên hành nghề trong danh sách công khai kế toán viên đăng ký hành nghề tại từng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được cấp, cấp lại, bị hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

Thời hạn kiểm tra trực tiếp định kỳ

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán. Cụ thể:

Thời hạn kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp từ 3 năm trở lên một lần đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán mà trong 3 năm trước liền kề tính đến thời điểm kiểm tra có doanh thu dịch vụ kế toán từng năm trên báo cáo tài chính từ 20 tỷ đồng trở lên và mỗi năm có từ 100 khách hàng dịch vụ kế toán trở lên.

Doanh thu dịch vụ kế toán bao gồm doanh thu từ: dịch vụ làm kế toán; dịch vụ làm kế toán trưởng; dịch vụ lập, trình bày báo cáo tài chính và dịch vụ tư vấn kế toán.

Kiểm tra trực tiếp từ 5 năm trở lên một lần đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán không thuộc đối tượng quy định nêu trên.