Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gieo hạnh phúc trên non cao

Ở những nơi không điện, không đường, không nước thì những trẻ em cũng vẫn phải cần biết con chữ. Các thầy giáo, cô giáo phải mang lớp học đến tận các thôn bản.