Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Ban hành Chỉ thị về gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân năm 2024

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2023. công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (gọi chung là công tác tuyển quân) được Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ thị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện; kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định của pháp luật và tổ chức hoạt động có hiệu quả...

Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong nhân dân trên địa bàn, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân, CAND và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng;

Các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú phù hợp với từng địa phương để tạo phong trào quần chúng sôi nổi.

Đồng thời cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Chủ tịch UBND thành phố Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS thành phố) chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ngành và cơ quan liên quan tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2024 đúng Luật NVQS, Luật CAND và các nghị định, thông tư, hướng dẫn.

Công an thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai bảo đảm về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hướng dẫn các địa phương công tác phòng, chống dịch bệnh trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển quân. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho cơ sở về công tác tuyển quân bảo đảm thực hiện đúng các bước trong quy trình, đúng Luật NVQS, Luật CAND;

Bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao; tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.