Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

UBND TP Hà Nội vừa công bố Quyết định thành lập 2 ban chỉ đạo mới tách ra từ Ban Chỉ đạo 138 TP gồm: Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Hà Nội; Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm TP Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn là Trưởng 2 Ban Chỉ đạo này.

Việc thành lập 2 Ban Chỉ đạo nêu trên dựa trên căn cứ thực tiễn, nhằm tăng cường công tác chuyên môn hóa, tập trung cho từng lĩnh vực chuyên sâu bảo đảm hiệu quả hoạt động của các mô hình Ban Chỉ đạo của Thành phố.

Theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, Ban Chỉ đạo 89/TP là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. 

Ban Chỉ đạo 89/TP giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn, triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể TP và địa phương về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể TP và địa phương; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế và trong nước trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm…

Việc thành lập Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn TP. Hà Nội (Ảnh MH).

Việc thành lập Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn TP. Hà Nội (Ảnh MH).

Công an Thành phố là Cơ quan Thường trực chung của Ban Chỉ đạo và là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống ma túy của Ban Chỉ đạo. Sở LĐ-TB&XH là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, Sở Y tế là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống AIDS của Ban Chỉ đạo. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, căn cứ đặc điểm, yêu cầu cụ thể của từng sở, ban, ngành, đoàn thể để thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, giúp Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, triển khai và phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm của sở, ban, ngành, đoàn thể mình.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm do một số lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể làm Trưởng ban. Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, quy định chức năng, nhiệm vụ, thành phần và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Trường hợp không thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể phải phân công một lãnh đạo phụ trách công tác này và bố trí một lãnh đạo cấp phòng, một chuyên viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm giúp lãnh đạo theo dõi, tổng hợp chung.

Các quận, huyện, thị xã (gọi tắt là cấp huyện) thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm để giúp Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, triển khai và lồng ghép công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn. Thành viên Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thành phần và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm cùng cấp.

Các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm để giúp Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo, triển khai và lồng ghép công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thành phần và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm cấp huyện và chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm cùng cấp.