Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khẩn trương xuất gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán

Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp không thu tiền hơn 5.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Cao Bằng, Ninh Thuận, Sóc Trăng để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp không thu tiền hơn 5.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh.

Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp không thu tiền hơn 5.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 1654/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) giao 3 Cục Dự trữ mNhà nước khu vực xuất cấp không thu tiền 5.753,43 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng, Ninh Thuận, Sóc Trăng để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cụ thể, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã kịp thời giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái thực hiện xuất 642,645 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng (tại Quyết định số 01/QĐ-TCDT ngày 3/1/2023); Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung bộ thực hiện xuất 1.183,095 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận (tại Quyết định số 02/QĐ-TCDT ngày 3/1/2023); Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam bộ thực hiện xuất 3.927,69 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng (tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 3/1/2023). Thời gian hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 20/1/2023 (tức 29 Tết).

Để bảo đảm xuất cấp gạo hỗ trợ các địa phương theo quy định, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, Nam Trung bộ, Tây Nam bộ, triển khai một số nhiệm vụ: Phối hợp với UBND các tỉnh Cao Bằng, Ninh Thuận, Sóc Trăng chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương tổ chức triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đã được địa phương phê duyệt; bảo đảm việc giao, nhận gạo hỗ trợ địa phương thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, Nam Trung bộ, Tây Nam bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo đã được Thủ tướng Chính phủ giao xuất cấp cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng và thời gian quy định.

Bên cạnh đó, ngày 3/1/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Cao Bằng (Công văn số 01/TCDT-QLHDT), Ninh Thuận (Công văn số 02/TCDT-QLHDT), Sóc Trăng (Công văn số 03/TCDT-QLHDT), trong đó đề nghị địa phương sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo đảm bảo đúng đối tượng, định mức, quản lý sử dụng số gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ chặt chẽ theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định về quản lý, giao nhận gạo dự trữ quốc gia.