Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 31-1 về việc kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội. Theo đó, Hội đồng gồm 17 thành viên, do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương làm Chủ tịch.

Hội đồng có trách nhiệm tư vấn với UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ; tổ chức đối thoại t

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

heo quy định tại Khoản 3, Điều 88, Luật An toàn, vệ sinh lao động. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng; quy định về đơn vị thường trực và bộ phận thư ký của Hội đồng theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 42, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ; mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham vấn ý kiến hoặc tham gia các cuộc họp của Hội đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm là đầu mối giúp Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; Văn phòng Hội đồng đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Tổ giúp việc Hội đồng trên cơ sở văn bản phân công cán bộ của các sở, ban, ngành có thành viên tham gia Hội đồng; chủ trì xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của Hội đồng và các văn bản khác của Hội đồng; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để triển khai các hoạt động về công tác an toàn, vệ sinh lao động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động hằng năm trên địa bàn thành phố.