Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lao động nghèo xuất cảnh

Đi là thoát nghèo, là đổi đời, điều này đã được chứng minh với hầu hết các lao động trở về bằng sức lực, bằng nỗ lực, bằng sự cố gắng, sư chăm chỉ, tiết kiệm, nhiều lao động đã thực sự thoát nghèo bền vững.