Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2023: Hà Nội phấn đấu giảm 0,1% tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác dân số năm 2023, trong đó có chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 0,1% so với năm 2022.

Kế hoạch xác định rõ 7 nhóm chỉ tiêu về công tác dân số của thành phố, trong đó: Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 0,1% so với năm 2022; 87% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; tỷ lệ sàng lọc trước sinh (phần trăm số bà mẹ mang thai) là 83%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (phần trăm số trẻ sơ sinh) là 88%; tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái) không quá 112; 50% cặp nam nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 395.030 người được áp dụng biện pháp tránh thai mới.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để hoàn thành các nhóm chỉ tiêu trên, cùng với triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, UBND thành phố cũng giao cho các sở, ngành và địa phương thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá các hoạt động dân số bảo đảm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách của Trung ương và thành phố giao thực hiện nhiệm vụ trên; hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai các kế hoạch, đề án về dân số của thành phố năm 2023.

UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành công tác giao chỉ tiêu kế hoạch, các chỉ tiêu giảm sinh con thứ 3 trở lên, chỉ tiêu sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, chỉ tiêu sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, chỉ tiêu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và các chỉ tiêu khác theo kế hoạch tổng thể của các quận, huyện, thị xã cho các xã, phường, thị trấn; bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu thành phố giao cho các quận, huyện, thị xã.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27-1-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20-4-2018 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới…