Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngân hàng phải phân biệt rõ đầu tư trái phiếu với gửi tiết kiệm

Đây là một trong các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của tổ chức tín dụng.

Empty

Để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng hà đầu tư, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các văn bản chỉ đạo có liên quan khác của Ngân hàng Nhà nước về chấn chỉnh việc cung cấp các dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, các tổ chức tín dụng chỉ được cung cấp các dịch vụ liên quan đến phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ theo đúng nội dung quy định tại Giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp và quy định có liên quan khác.

Các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ, mẫu hợp đồng… đối với các hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ.

"Khi cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng phải đảm bảo khách hàng/nhà đầu tư hiểu rõ sự khác biệt giữa đầu tư phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ với việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng; các rủi ro phát sinh, vấn đề cần lưu ý khi đầu tư (đặc biệt là rủi ro không trả được nợ lãi, gốc trái phiếu của doanh nghiệp phát hành…). Quyền lợi, trách nhiệm của khách hàng/nhà đầu tư (bao gồm việc tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu…); trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan…", Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng không được gây áp lực đối với nhân viên/đơn vị kinh doanh trong việc giới thiệu, cung cấp thông tin cho khách hàng/nhà đầu tư mua trái phiếu, chứng chỉ quỹ để đạt chỉ đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Tổ chức tín dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin, bảo vệ quyền lợi của khách hàng/nhà đầu tư theo quy định.