Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Đề xuất mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

Đề xuất hỗ trợ hộ nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp là một trong các nội dung tại dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Nghệ An được Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra sáng 6/11.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết này quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp quy định tại Tiểu dự án 1, Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp được phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối tượng áp dụng chính sách gồm: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyến tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi cả nước; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo. Hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025.

Nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025.

Nghệ An họp đề xuất mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (ảnh Thành Duy)

Nghệ An họp đề xuất mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (ảnh Thành Duy)

Mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thực hiện một (01) dự án tối đa không quá 05 tỷ đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 23 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia với mức “Hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án tối đa không quá 03 tỷ đồng. Khuyến khích bên nhận đặt hàng, các hộ gia đình, cộng đồng tham gia dự án có đóng góp đối ứng (bằng tiền, ngày công, hoặc hiện vật).

Mức hỗ trợ đối với các hộ gia đình tham gia dự án: Hộ nghèo hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/hộ/dự án; hộ cận nghèo hỗ trợ tối đa 14 triệu đồng/hộ/dự án; hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) hỗ trợ tối đa 13 triệu đồng/hộ/dự án. Người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo không thuộc các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật được hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/hộ/dự án.