Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An tặng bằng khen cho 13 cá nhân dũng cảm cứu người và tài sản trong lũ quét

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 19/10, tặng Bằng khen cho 13 cá nhân thuộc bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm cứu người và tài sản của nhân dân trong đợt lũ quét, lũ ống tại huyện Kỳ Sơn ngày 2/10/2022.

13 cá nhân được khen thưởng gồm:

- Ông Mạc Văn Hằng,  Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông Vi Văn Truyền, Trưởng Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông Lê Minh Hương, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông Vi Hải Đường, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông Vi Văn Duy, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông Vi Văn Núi, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông Vi Văn Vông, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông Chương Văn Khăm, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông Lương Quốc Thắng, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông Lô Văn Hòa, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông Kha Văn Bún, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông La Văn Cầu, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

- Ông Lô Văn Chung, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Tiền thưởng thực hiện theo quy định hiện hành và được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng đã được bố trí trong dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

UBND tỉnh Nghệ An giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài Chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên và các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.