Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu trong bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo Điều 10 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu trong bảo vệ dữ liệu cá nhân cụ thể như sau.

infographic 8 (1)