Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học

Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT như sau.

infographic 6 (4)