Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam: Giai đoạn 2019 - 2023, lực lượng lao động tăng hơn 106%

Giai đoạn 2019 - 2023, lực lượng lao động của Quảng Nam tăng 106,3%; lực lượng lao động đang làm việc năm 2023 là 814.600 người, chiếm hơn 54% dân số.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giai đoạn 2019 - 2023, lực lượng lao động và tỷ lệ lao động qua đào tạo của Quảng Nam tăng dần qua các năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch. Cụ thể, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo tăng từ 22,8% (năm 2019) lên 26,7% (năm 2022).

Năng suất lao động cũng tăng theo giá hiện hành từ 113,6 triệu đồng/lao động (năm 2029) lên 144 triệu đồng/lao động (năm 2022).

Theo kết quả thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2023, Quảng Nam có 923.350 người lao động tham gia hoạt động kinh tế; tỷ trọng lao động tham gia hoạt động kinh tế trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản giảm mạnh.

Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản hơn 316.400 lao động, tỷ lệ 34,28% (giảm hơn 33.850 lao động so với năm 2019); công nghiệp - xây dựng hơn 313.120 lao động, tỷ lệ 33,91% (tăng gần 53 nghìn lao động); thương mại - dịch vụ hơn 293.730 lao động, tỷ lệ 31,81% (tăng gần 35.700 lao động).

Giai đoạn này, lực lượng lao động toàn tỉnh tăng 106,3%; tổng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh năm 2022 là 837.489 người, chiếm hơn 55% dân số toàn tỉnh; lực lượng lao động đang làm việc năm 2023 là 814.600 người, chiếm hơn 54% dân số.

Cũng giai đoạn 2019 - 2022 toàn tỉnh có 3.246 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung chủ yếu tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước khu vực Trung Đông…