Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh: Nỗ lực tìm kiếm quy tập, xác định thông tin hài cốt liệt sĩ

Trải qua các cuộc chiến tranh, Quảng Ninh có 8.037 người con ưu tú đã anh dũng trên các chiến trường cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, những năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đưa các anh về đoàn tụ với gia đình.

Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh  tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sỹ Hoàng Văn Vọng về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ba Chẽ để an táng.

Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sỹ Hoàng Văn Vọng về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ba Chẽ để an táng.

Thực hiện các Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2013-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, các địa phương tích cực, chủ động tiếp nhận thông tin bằng nhiều nguồn, nhiều hình thức, biện pháp; huy động các tổ chức, cá nhân, thân nhân gia đình liệt sĩ, nhất là hội viên cựu chiến binh cung cấp thông tin về liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận, rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ do 38 cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội cung cấp với 2.657 thông tin về liệt sĩ, quân nhân hy sinh, từ trần, mất tích. Qua đối chiếu, xác minh có 679 liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã tìm kiếm được 615 liệt sĩ, chưa tìm kiếm, quy tập 7 liệt sĩ, 57 trường hợp không có thông tin.

Đối với Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đã cung cấp thông tin cho các tỉnh, thành phố đính chính, sửa đổi thông tin trên 95 bia mộ liệt sĩ; cung cấp thông tin cho các đơn vị quân đội khớp nối thông tin hồ sơ 227 liệt sĩ; cung cấp thông tin liên quan đến 541 liệt sĩ theo đề nghị của thân nhân liệt sĩ; tra cứu, giải mã 252 hồ sơ phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận, rà soát hoàn thiện danh sách liệt sĩ cho 38 đầu mối cơ quan, đơn vị với 2.657 thông tin về liệt sĩ, quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích.

Trên địa bàn tỉnh, đã cấp lại giấy báo tử của 29 liệt sĩ; đính chính thông tin trong hồ sơ liệt sĩ cho 18 trường hợp; hướng dẫn, tạo điều kiện pháp lý giúp trên 285 lượt thân nhân gia đình liệt sĩ làm thủ tục đi tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về địa phương.

Là địa bàn có tốc độ phát triển và đô thị hóa nhanh chóng, địa hình rộng, có nhiều thay đổi. Nhân chứng biết về thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít đi. Số lượng hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin còn nhiều, thời gian đã lâu. Thực tế đó đã đặt ra thách thức không nhỏ đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Để đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần thực hiện, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa với những hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chú trọng công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh.  Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ; kiện toàn tổ chức, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tập trung triển khai quyết liệt, nhanh hơn nữa việc phân loại mộ liệt sĩ thiếu một phần thông tin và mộ liệt sĩ chưa biết thông tin; lập kế hoạch xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN nhằm giải quyết kịp thời yêu cầu của thân nhân liệt sĩ và các đơn vị có liên quan đến việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

Xây dựng kế hoạch tìm kiếm, kết thúc quy tập hài cốt liệt sĩ khi đã xác định rõ thông tin trên địa bàn TP Hạ Long, Cẩm Phả năm 2022- 2023; tiếp nhận cơ sở dữ liệt liệt sĩ, nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu, thông tin mộ liệt sĩ phối hợp với các quan xác định cụ thể số lượng thông tin hài cốt liệt sĩ và mộ cần tìm cần quy tập. Hướng dẫn thân nhân, gia đình liệt sĩ các thủ tục liên quan đến tìm kiếm liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ từ Hội Cựu Chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong, nhân dân cung cấp; tổ chức trọng thể và nghiêm túc nhất đón nhận an táng hài cốt liệt sĩ nếu có; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể,cá nhân có thành tích trong công tác quy tập, xác minh danh tính hài cốt, mộ liệt sĩ.