Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sửa trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

1t

Trong đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 6 về trình tự, thủ tục, cách thức thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập.

Theo đó, trình tự, thủ tục, cách thức cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật Xuất bản được thực hiện như sau:

Sau 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập, biên tập viên được đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập. Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm xem xét việc cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập cho biên tập viên; trường hợp không cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trình tự, thủ tục, cách thức cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập quy định tại Khoản 5 Điều 20 Luật Xuất bản được thực hiện như sau:

Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày chứng chỉ hành nghề biên tập bị mất hoặc bị hư hỏng, biên tập viên phải có hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập. Hồ sơ được lập thành 01 bộ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Xuất bản, In và Phát hành gồm: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập lập theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; bản chính chứng chỉ hành nghề biên tập trong trường hợp chứng chỉ bị hư hỏng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm xem xét việc cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập cho biên tập viên; trường hợp không cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.