Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên phổ thông

(Dân sinh) - Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT) quy định thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên phổ thông như sau.

infographic 7 (2)