Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế ban hành cơ chế lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Nghị quyết quy định các cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), giữa các CTMTQG và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Theo Nghị quyết, việc lồng ghép các nguồn vốn phải phù hợp với nội dung từng CTMTQG được phê duyệt và phù hợp với nội dung chương trình hỗ trợ có mục tiêu; các chương trình; dự án khác triển khai trên địa bàn; không làm thay đổi mục tiêu, tổng mức vốn được giao.

Việc lồng ghép các nguồn vốn được thực hiện từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách và sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn vốn, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả; tránh dàn trải, lãng phí trong sử dụng vốn.

Nguồn vốn của CTMTQG nào thì lấy nhiệm vụ của chương trình đó làm trung tâm; các nguồn vốn huy động được thực hiện theo nguyên tắc được Chính phủ quy định.

Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện các CTMTQG mang tính hỗ trợ; cần huy động tối đa sự tham gia đóng góp của người dân trên địa bàn theo nguyên tắc tự giác, tự nguyện, công khai, minh bạch, huy động bằng nhiều hình thức.

Nguồn vốn lồng ghép các CTMTQG, bao gồm: chương trình xây dựng nông thôn mới, chưng trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững.

Lồng ghép vốn các CTMTQG với các nguồn vốn khác, như: vốn cân đối ngân sách địa phương (vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp); vốn các chương trình mục tiêu theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ ngân sách Trung ương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn nông thôn, bao gồm cả vốn đối ứng; nguồn tín dụng; vốn huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quy định rõ cơ chế, nội dung và cách thức lồng ghép các nguồn vốn; cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác. Đồng thời, quy định trách nhiệm của các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện lồng ghép vốn.