Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế tăng cường truyền thông, thúc đẩy bình đẳng giới

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2023.

IMG_8110

Theo đó, kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Ngoài ra, kế hoạch còn nhằm nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép giới trong kế hoạch công tác của đơn vị.

Để đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện côngtác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động); tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Mặt khác, nhằm tăng cường tuyên truyền phổ biến, cập nhật thông tin pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ban hành kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nội dung cũng như giải pháp đối với các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông trên nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Mở rộng và tăng cường công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, cơ sở giáo dục, nơi làm việc, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Triển khai áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông các ngành, các cấp. Nhân rộng các mô hình truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới có hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác truyền thông về bình đẳng giới.