Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM phấn đấu giảm ít nhất 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức

UBND Thành phố.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế công chức hành chính và giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2026 trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, Thành phố phấn đấu giai đoạn 2023 - 2026 giảm ít nhất 5% biên chế công chức hành chính và giảm ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

UBND Thành phố đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường quản lý biên chế chặt chẽ và hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, gắn tinh giản với đổi mới tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có tài, có đức vào làm việc trong bộ máy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2023-2026 trình UBND Thành phố phê duyệt, trong đó, nêu rõ kế hoạch theo từng năm.

Tiếp tục thực hiện việc rà soát, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo hoạt động có hiệu quả, rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoạt động không hiệu quả, không đảm bảo tiêu chí, điều kiện thành lập... theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, không thành lập mới các cơ quan, tổ chức hành chính không có trong quy định hoặc chưa cần thiết. Trường hợp phải thành lập mới thì các cơ quan, đơn vị tự cân đối biên chế công chức để bố trí, các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thành lập mới khi thật sự cần thiết.

Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của tập thể, cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Về việc xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND Thành phố đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xây dựng, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo quy định nhằm chuẩn hóa, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm.

Đồng thời, rà soát trình độ đào tạo, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát các đối tượng, lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho từng đối tượng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Định kỳ 2 lần/năm (kỳ 1 trước ngày 1/6 hằng năm, kỳ 2 trước ngày 15/12 hằng năm), tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế, bao gồm danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND Thành phố gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính kiểm tra theo quy định. Định kỳ vào ngày 15/1 hằng năm, tổng hợp kết quả đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND Thành phố gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND Thành phố yêu cầu thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời giải quyết tiến độ, chính sách theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp với bảo hiểm xã hội cùng cấp giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Thực hiện thanh toán chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế và thực hiện quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp cho các đối tượng tinh giản biên chế thuộc cơ quan, đơn vị. Đồng thời, người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, đơn vị, địa phương được giao quản lý theo thẩm quyền.

Trường hợp tổng hợp sai đối tượng chính sách tinh giản biên chế thì xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.