Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Xây dựng cảng biển ngang tầm khu vực và thế giới

(Dân sinh) - UBND TP.HCM phấn đấu đến năm 2050, xây dựng hoàn thiện cảng biển Thành phố đồng bộ, hiện đại ngang tầm với khu vực và thế giới, đáp ứng các tiêu chí cảng xanh, đáp ứng đầy đủ, hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

UBND TP.HCM vừa bàn hành quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TP.HCM của Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 2/3/2022.

Theo đó, TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 phát triển cảng biển TP.HCM (trong nhóm cảng biển nhóm 4) đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

TP.HCM phấn đấu đến năm 2050, xây dựng cảng biển ngang tầm khu vực và thế giới.

TP.HCM phấn đấu đến năm 2050, xây dựng cảng biển ngang tầm khu vực và thế giới.

Tổng sản lượng hàng hóa của cảng biển TP.HCM và các cảng biển khác trong nhóm cảng biển số 4 đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 461 đến 540 triệu tấn (hàng container từ 23 đến 28 triệu TEU); hành khách từ 1,7 đến 1,8 triệu lượt khách. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thủy), hệ thống cảng cạn, trung tâm logistics... kết nối hệ thống hạ tầng cảng biển TP.HCM đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ kết nối đồng bộ với cảng biển mới khu vực Cần Giờ vào quy hoạch chung TP.HCM.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch các bến cảng khách quốc tế gắn với các vùng động lực phát triển du lịch; nghiên cứu quy hoạch, sớm đầu tư cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ. Tổ chức thực hiện di dời các bến cảng trên sông Sài Gòn và tiếp tục nghiên cứu di dời các khu bến khác phù hợp với phát triển không gian đô thị TP.HCM.

Đến năm 2050, xây dựng hoàn thiện cảng biển TP.HCM đồng bộ, hiện đại ngang tầm với khu vực và thế giới, đáp ứng các tiêu chí cảng xanh; đáp ứng đầy đủ, hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh và nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng sản lượng hàng hóa của cảng biển TP.HCM và các cảng biển khác trong nhóm cảng biển số 4 tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 3,5% đến 3,8%/năm; hành khách tăng trưởng bình quân khoảng từ 0,9 đến 1%/năm.

Để thực hiện mục tiêu trên, TP.HCM thực hiện 3 nhóm giải pháp gồm: Tham mưu, đề xuất về tổ chức thực hiện quy hoạch theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu UBND TP.HCM phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng “Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TP.HCM theo quy hoạch và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030”.

Xây dựng “Kế hoạch di dời, chuyển đổi công năng phù hợp quy hoạch sử dụng đất và phát triển không gian đô thị của TP.HCM đối với khu bến trên sông Sài Gòn”. Nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ.