Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

(Dân sinh) - Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 23/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau.

infographic 6 (3)