Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm tăng 10,68% so với cùng kỳ

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 8/2022 tỉnh Yên Bái ước đạt 1.871 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 13.668 tỷ đồng, ước tính theo giá so sánh 2010 đạt 9.991 tỷ đồng, tăng 10,68% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 64,5% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2022 tăng 11,88% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch Covid-19, giá nhiều loại hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu và giá cước vận tải tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp và sự phục hồi của hoạt động thương mại trong tỉnh. 

Song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái, Bộ Công Thương, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, ngành Công Thương đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu với tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu tiếp tục có tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Yên Bái tăng 10,68% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Yên Bái tăng 10,68% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 8 năm 2022 ước đạt 1.871 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 13.668 tỷ đồng, ước tính theo giá so sánh 2010 đạt 9.991 tỷ đồng, tăng 10,68% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 64,5% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2022 tăng 11,88% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 10,52% so với cùng kỳ năm 2021.

Một số sản phẩm chính 8 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ như:  điện thương phẩm ước đạt 741,367 triệu KWh, tăng 0,56%; điện sản xuất ước đạt 1.418,331 triệu KWh, tăng 56%; đá CaCo3 hạt + bột ước đạt 1.190.970 tấn, tăng 23,9%; ván ghép thanh ước đạt 4.350 m3, tăng 6,1%; ván ép ước đạt 391.000 m3, tăng 341%; sứ cách điện ước đạt 3.360 tấn, tăng 15,86%. Tuy nhiên, một số sản phẩm có mức giảm so với cùng kỳ như: Xi măng + Clinker, chè chế biến; quặng sắt và tinh quặng sắt, ống thép cán.

Trong thời gian tới, ngành Công thương sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra năm 2022.

Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TU ngày 24/2/2021 và đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 30/NQ-TU ngày 24/02/2021 và đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các ngành sản phẩm, dự án sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.