Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bái phấn đấu đào tạo nghề cho 15.800 lao động nông thôn giai đoạn 2022 – 2025

(Dân sinh) - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 với mục tiêu phấn đấu đào tạo nghề cho 15.800 lao động nông thôn trở lên.

Mục tiêu tổng quát được đặt ra trong giai đoạn 2022 - 2025 là hỗ trợ đào tạo nhằm hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để trở thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có trình độ, kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo trên 55%.

Phấn đấu đào tạo nghề cho 15.800 lao động nông thôn trở lên trong giai đoạn 2022 - 2025.

Phấn đấu đào tạo nghề cho 15.800 lao động nông thôn trở lên trong giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thời tập trung đào tạo cho lao động nông thôn để thực hiện hiệu quả tiêu chí về lao động trong Bộ tiêu chí nông thôn mới và các hợp phần của các chương trình giai đoạn 2021- 2025 (hợp phần du lịch nông nghiệp, nông thôn, OCOP, chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn...); góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; đào tạo nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp, nông thôn.

Mục tiêu cụ thể

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022 - 2025 là cơ bản lao động nông nghiệp làm ở các ngành chính và dịch vụ nông nghiệp nông thôn được đào tạo nghề, phấn đấu đào tạo nghề cho 15.800 lao động nông thôn trở lên (bình quân đào tạo nghề cho gần 4.000 lao động nông thôn/năm), tập trung đào tạo để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, cụ thể: Đào tạo nghề giám đốc hợp tác xã nông nghiệp 130 người; đào tạo cho 15.670 lao động nông thôn tham gia các vùng nguyên liệu; lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp góp phần giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và giảm nghèo bền vững, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng đào tạo nghề

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong độ tuổi lao động làm nông nghiệp ở các vùng sản xuất hàng hóa thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Lao động trong các hợp tác xã, trang trại, gia trại, doanh nghiệp nằm trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung các sản phẩm chủ lực của địa phương; lao động trong các làng nghề tham gia phát triển làng nghề, bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với các giá trị văn hóa, du lịch nông nghiệp nông thôn; lao động tham gia vào chương trình phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương; chuyển đổi số trong nông nghiệp; người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động; ưu tiên đào tạo cho lao động vùng dân tộc thiểu số, miền núi; người nghèo và phụ nữ.

Đào tạo nghề “Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp” cho cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, lao động có nhu cầu bổ sung kiến thức về hợp tác xã nông nghiệp.

Chính sách đối với người học nghề

Người lao động tham gia học nghề được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và Thông tư số 152/2016/TT- BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng và Quyết định của UBND tỉnh.

Mức hỗ trợ đối với từng ngành nghề, từng đối tượng cụ thể theo quy định của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đặt hàng đào tạo và hỗ trợ người học trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.