Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bái phấn đấu học sinh sau tốt nghiệp THPT vào học giáo dục nghề nghiệp đạt tối thiểu 44,6%

(Dân sinh) - Theo kế hoạch, Yên Bái phấn đấu tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THPT vào học giáo dục nghề nghiệp đạt tối thiểu 44,6%.

2

UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023”.

Theo Kế hoạch, Yên Bái phấn đấu trên 80% số trường THCS và trên 85% số trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương. 

Phấn đấu trên 80% số trường THCS và trên 74% số trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học giáo dục nghề nghiệp đạt tối thiểu 27,5%. 

Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THPT vào học giáo dục nghề nghiệp đạt tối thiểu 44,6%. 

Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh;

Khảo sát, thống kê nhu cầu học nghề của học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT gắn với việc vận động, định hướng học sinh tham gia học nghề ở các cấp trình độ theo mục tiêu phân luồng của tỉnh.