Mức hưởng trợ cấp của người có công với cách mạng hiện nay

Theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP, mức hưởng trợ cấp phụ cấp ưu đãi hằng tháng với người có công với cách mạng mới nhất được quy định tại Phụ lục I.

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 55/2023/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.
Theo đó, mức hưởng trợ cấp phụ cấp ưu đãi hằng tháng với người có công với cách mạng mới nhất (áp dụng từ ngày 1/7/2023) được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Bài liên quan

Chuyên trang Dân sinh
Chuyên trang Dân sinh