Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Có được quy đổi số giờ làm thêm ra ngày công?

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính- Bộ Khoa học và Công nghệ không quy định việc quy đổi số giờ làm thêm ra ngày công.

Ông Nguyễn Khắc Hòa, công tác tại Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An hỏi, khoản b, Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN quy định tiền công cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính theo ngày công lao động quy đổi, vậy nếu các chức danh này làm thêm ngoài giờ thì có được quy đổi số giờ làm thêm này ra ngày công không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học-công nghệ (KHCN) có sử dụng ngân sách nhà nước đã quy định cụ thể nguyên tắc xác định tiền công cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KHCN như sau:

Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KHCN được tính theo ngày công lao động quy đổi (8 giờ/1 ngày; trường hợp có số giờ công lẻ, trên 4 giờ được tính 1 ngày công, dưới 4 giờ được tính ½ ngày công) và mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng dự toán…

Căn cứ khả năng, nguồn lực, đặc thù, trình độ hoạt động KHCN của cơ quan, đơn vị, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, ban hành mức hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để thực hiện thống nhất trong phạm vi Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo không vượt quá mức quy định tại Bảng 1 Thông tư này.

Như vậy, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN không quy định việc quy đổi số giờ làm thêm ra ngày công. Căn cứ theo đặc thù cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, việc xác định mức hệ số tiền công ngày cho các chức danh nghiên cứu sẽ được thực hiện theo quy định thống nhất trong phạm vi Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Theo đó, đề nghị ông căn cứ quy định cụ thể của địa phương về mức hệ số tiền công ngày để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo phù hợp.