Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế ban hành chương trình hành động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

(Dân sinh) - Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVI) về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (khoá XVI). Đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ để các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai đạt mục tiêu đề ra nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh không ngừng nâng cao về chất lượng và số lượng, có cơ cấu hợp lý; tổ chức thực hiện phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo kết quả định kỳ theo quy định.

Chương trình triển khai các giải pháp đối với những nhiệm vụ trọng tâm, như: Truyền thông nâng cao nhận thức đối với công tác phát triển nguồn nhân lực; quy hoạch, định hướng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực, ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nguồn nhân lực quản lý, điều hành doanh nghiệp, nguồn nhân lực phục vụ sản xuất; nâng cao năng lực quản trị trong khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo;  ban hành chính sách hỗ trợ phát triển, thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao; Huy động nguồn lực, tăng cường liên kết, hợp tác về phát triển nguồn nhân lực; Phát triển thị trường lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động; tăng cường kết nối cung cầu lao động, đẩy mạnh công tác dự báo nhân lực, giải quyết việc làm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu nguồn nhân lực.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tri n khai thực hiện các nội dung Chương trình hành động.