Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong trường công lập

(Dân sinh) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập thực hiện các nhiệm vụ gồm: Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho người khuyết tật; hỗ trợ người khuyết tật học tập và rèn luyện kỹ năng đặc thù, kỹ năng sống phù hợp với khả năng và nhu cầu của người khuyết tật; hỗ trợ giáo viên trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục người khuyết tật; tham gia huy động người khuyết tật đến trường học tập; hỗ trợ, tư vấn cho gia đình người khuyết tật và cộng đồng về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục người khuyết tật.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật là có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các ngành: Sư phạm, Y tế, Công tác xã hội;

Đồng thời hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo quy định (trong thời gian thực hiện chế độ tập sự).

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và cách xếp lương theo dự thảo, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật mã số V.07.06.16 đối với: Viên chức đang làm công tác hỗ trợ giáo dục người khuyết tật nhưng chưa được bổ nhiệm theo quy định của Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT- BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập khi đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo quy định

Về việc xếp lương, dự thảo nêu rõ: Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật quy định tại Thông tư này được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 quy định tại Bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.