Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Áp dụng bảng lương mới từ 1/7 có làm mất hệ số bậc lương hiện hành?

Ngọc Bích
Ngọc Bích

(Dân sinh) - Bảng lương mới từ ngày 1/7 của công chức, viên chức bãi bỏ hệ số lương thì có mất hệ số bậc lương hiện hành không là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm ở thời điểm này.

Xây dựng 2 bảng lương mới nhưng không bỏ bậc lương

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW sẽ xây dựng 2 bảng lương mới của công chức viên chức, bãi bỏ mức lương cơ sở và tiếp tục hoàn thiện chế độ nâng bậc lương, do đó sẽ không bỏ đi bậc lương.

Cụ thể, theo nội dung cải cách được nêu trong Nghị quyết 27 năm 2018 sẽ tiến hành xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, đối với công chức viên chức sẽ tiến hành xây dựng 2 bảng lương mới gồm:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.

Áp dụng bảng lương mới từ 1/7 có làm mất hệ số bậc lương hiện hành? - 1
Từ 1/7, xây dựng 2 bảng lương mới nhưng không bỏ bậc lương (Ảnh: Trần Huyền).

Hiện nay, hệ số lương và bậc lương của công chức viên chức đang được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 27 khi cải cách tiền lương sẽ tiến hành bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Đồng thời, một trong những yếu tố quan trọng để thiết kế bảng lương mới có nội dung tiếp tục hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức để phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Mức lương cơ sở hiện hành làm căn cứ tính mức lương, phụ cấp...

Hiện nay, mức lương cơ sở được quy định tại Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP, dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp cũng như căn cứ vào để thực hiện các chế độ khác theo quy định là 1.800.000 đồng/tháng.

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 24/2023/NĐ-CP;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII; 

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

4. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.