Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bảng lương theo vị trí việc làm viên chức ngành y tế là các khoản tiền nào?

Trần Huyền
Trần Huyền

Viên chức ngành y tế vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7. Tuy nhiên, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm sẽ được gộp lại gọi chung là phụ cấp theo nghề.

Hai bảng lương mới xây dựng cho viên chức ngành y tế từ 1/7

Căn cứ tiết 3.2 Tiểu mục 3 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có quy định về việc cải cách tiền lương cho viên chức.

Theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Bảng lương theo vị trí việc làm viên chức ngành y tế là các khoản tiền nào? - 1
Từ 1/7, viên chức ngành y tế vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề (Ảnh: CC).

Đồng thời xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, chuyển xếp lương cũ sang lương mới cũng như bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Theo đó, hệ thống bảng lương mới được xây dựng được xây dựng cho viên chức ngành y tế từ ngày 1/7 sẽ bao gồm 2 bảng lương:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng đối với viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Từ 1/7, viên chức ngành y tế vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Theo tinh thần Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ ngày 1/7/2024.

Căn cứ theo Tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, bảng lương theo vị trí việc làm năm 2024 của viên chức ngành y tế cũng sẽ được thiết kế trên cơ cấu mới gồm các khoản:

- Lương cơ bản: chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương

- Các khoản phụ cấp: chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương.

Ngoài ra, bổ sung tiền thưởng. Trong đó, quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Mặt khác, theo quy định tại Tiểu mục 3 Mục 2 Nghị quyết 2-NQ/TW năm 2018, viên chức ngành y tế vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7.

Tuy nhiên, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm sẽ được gộp lại gọi chung là phụ cấp theo nghề.