Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đề xuất bố trí kinh phí điều chỉnh lương hưu, các loại trợ cấp mới nhất

Thành Công
Thành Công

(Dân sinh) - “Về kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần (phần ngân sách nhà nước đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công, các bộ, cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng được giao thực hiện lập dự toán chi theo chế độ nhà nước quy định”.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2025-2027; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030. 

Đề xuất bố trí kinh phí điều chỉnh lương hưu, các loại trợ cấp mới nhất - 1
Bộ tài chính đề xuất kinh phí điều chỉnh lương hưu, các loại trợ cấp năm 2025. (Ảnh minh họa: MH).

Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2025 sát khả năng thực hiện

Trong đó có hướng dẫn dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương và kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần NSNN đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công năm 2025.

Dự thảo hướng dẫn rõ về xây dựng dự toán chi NSNN năm 2025; Đảm bảo nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, lộ trình tinh giản biên chế theo các quy định.

Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN.

Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2025 sát khả năng thực hiện, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau. 

Dự thảo cũng nêu rõ, trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2024, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương rà soát các nhiệm vụ trùng lặp, nhiệm vụ kết thúc năm 2024; nhiệm vụ dở dang tiếp tục thực hiện năm 2025.

Dự toán nguồn cải cách tiền lương

Về dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương và kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần NSNN đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công năm 2025, dự thảo nêu rõ:

Về nguồn cải cách tiền lương: Các bộ, cơ quan trung ương lập dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW, Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Thông tư số 56/2022/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan.

Các địa phương tổng hợp, báo cáo dự toán chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 để thực hiện cải cách tiền lương.

“Về kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần NSNN đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công, các bộ, cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng được giao thực hiện lập dự toán chi theo chế độ nhà nước quy định”, dự thảo của Bộ Tài chính nêu.

Trước đó, Bộ Tài chính đã tham gia ý kiến với Bộ LĐ-TB&XH về việc đề xuất phương án điều chỉnh lương hưu của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thực hiện từ ngày 1/7/2024 cùng với chính sách tiền lương mới.

Về nhu cầu thực hiện phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7 tới của đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 do ngân sách Nhà nước đảm bảo, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất: 

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15%; 

Tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2% (từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng); 

Tăng trợ cấp xã hội 38,9% (từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng).