Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2023 mức lương công chức ngân hàng sẽ thay đổi

(Dân sinh) - Từ 1/7/2023, công chức ngành Ngân hàng được tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Trong năm 2023, có 2 vị trí công chức ngành Ngân hàng được tăng lương 2 lần.

Theo nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương cơ sở là căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, tính phụ cấp, hoạt động phí, sinh hoạt phí và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Tới đây, từ 1/7, khi lương cơ sở tăng từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tương đương tăng 20,8%), thu nhập của người hưởng lương cũng như các chỉ số "ăn theo" đều sẽ thay đổi đáng kể.

Thông tư số 14/2022/TT-NHNN ngày 31/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, quy định Chức danh và mã số ngạch các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng, gồm có:

luong-ngan-hang20230227102300

Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức.

Khi chuyển xếp từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng theo quy định tại Thông tư này không được kết hợp nâng bậc lương hay nâng ngạch công chức.

Mức lương công chức chuyên ngành Ngân hàng sẽ thay đổi khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023.

Mức lương công chức chuyên ngành Ngân hàng sẽ thay đổi khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023.

Thông tư số 14/2022/TT-NHNN cũng quy định xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng. Các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2024 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (đã được sửa đổi, bổ sung) như sau:

- Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Như vậy, Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định xếp lương vẫn giữ nguyên như Thông tư số 12/2019/TT-NHNN; ngoại trừ ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng và Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ được tăng lương.

Ngoài ra, ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước, quy định: Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Điều này đồng nghĩa, lương công chức chuyên ngành Ngân hàng cũng được tăng tương ứng theo mức tăng lương cơ sở.