Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người lao động được ứng tiền lương trong trường hợp nào?

(Dân sinh) - Căn cứ vào các quy định của Bộ luật lao động 2019 thì người lao động được ứng tiền lương trong các trường hợp sau đây.

infographic 7 (2)

Người lao động được ứng tiền lương tối đa bao nhiêu tháng?

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 97, Điều 101 và Khoản 5 Điều 113 Bộ luật lao động 2019 thì mức tiền lương tạm ứng và thời gian tạm ứng lương tối đa của người lao động trong từng trường hợp cụ thể như sau:

(1) Trường hợp ứng lương theo thỏa thuận:

- Điều kiện ứng lương, mức tiền lương tạm ứng và thời gian tạm ứng lương do người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận với nhau.

- Người sử dụng lao động không được tính lãi đối với số tiền lương mà người lao động tạm ứng theo thỏa thuận.

(2) Trường hợp trong thời gian tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên:

Pháp luật buộc người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

(3) Trường hợp ứng lương trong thời gian nghỉ hằng năm:

Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

(4) Trường hợp hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán nhưng công việc phải làm trong nhiều tháng:

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.