Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội hỗ trợ giá nước sạch đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản 2174/UBND-KTTH gửi các sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị cấp nước trên địa bàn TP. Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Hà Nội.

Hà Nội áp mức giá nước sạch là 5.973 đồng/m3- giữ nguyên theo mức giá cũ cho 10m3 đầu tiên ở cả 2 lộ trình tăng giá nước đối với gia đình chính sách và hộ nghèo.

Hà Nội áp mức giá nước sạch là 5.973 đồng/m3- giữ nguyên theo mức giá cũ cho 10m3 đầu tiên ở cả 2 lộ trình tăng giá nước đối với gia đình chính sách và hộ nghèo.

Trước đó, ngày 7/7/2023, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định 3541/QĐ-UBND phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Hà Nội, thay thế Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013.

Theo đó, giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt được điều chỉnh tăng theo 2 lộ trình: Từ ngày 1/7 đến 31/12/2023 và từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2024; áp dụng với từng nhóm khách hàng sử dụng nước khác nhau.

Đáng chú ý, theo Quyết định 3541/QĐ-UBND, TP. Hà Nội có chính sách hỗ trợ người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.  Theo đó, áp mức giá nước sạch là 5.973 đồng/m3 - giữ nguyên theo mức giá nước sạch tại Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 cho 10m3 đầu tiên ở cả 2 lộ trình tăng giá nước.

Nhằm tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Hà Nội, UBND thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi UBND các quận, huyện, thị xã để tổ chức thực hiện và danh sách điều chỉnh (nếu có) theo quy định.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và các pháp luật chuyên ngành liên quan; định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện.

Sở Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu thành lập Tổ công tác thẩm định phương án giá nước sạch theo lộ trình cho giai đoạn tiếp theo, trình UBND thành phố xem xét trên cơ sở đề xuất của các đơn vị cấp nước.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND xã, phường, thị trấn căn cứ danh sách người có công với cách mạng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp, thực hiện công khai danh sách theo các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và phối hợp, cung cấp danh sách gửi các đơn vị cấp nước trước ngày 20/7/2023;

Trường hợp điều chỉnh danh sách thì kịp thời công khai và cung cấp danh sách để đơn vị cấp nước thực hiện thu đúng đối tượng theo quy định.