Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2023, TP Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện giảm 0,38% tỷ lệ hộ nghèo

Trong năm 2023, TP Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện giảm 0,38% tỷ lệ hộ nghèo và 0,28% tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

TP HCM phấn đấu thực hiện giảm 0,38% tỷ lệ hộ nghèo và 0,28% tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

TP HCM phấn đấu thực hiện giảm 0,38% tỷ lệ hộ nghèo và 0,28% tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2023.

Kế hoạch nhằm đảm bảo công tác rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trong Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2021 - 2025 hiệu quả, thiết thực góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn thành mục tiêu Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP năm 2023, làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2021 – 2025; góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19, các dịch bệnh khác và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Trong năm 2023, TP Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện giảm 0,38% tỷ lệ hộ nghèo và 0,28% tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021 - 2025.

TP Hồ Chí Minh đã đề ra các chương trình, chính sách, giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo để góp phần hỗ trợ hộ cải thiện, nâng cao thu nhập, kéo giảm các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và an sinh xã hội như sau: Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Chính sách cho vay ưu đãi và tín dụng nhỏ; Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc; Chính sách hỗ trợ nâng cao dinh dưỡng cải thiện thể chất con người; Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế; Chính sách hỗ trợ về giáo dục; Chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội; Chính sách hỗ trợ nhà ở; Chính sách, giải pháp hỗ trợ an sinh xã hội khác.