Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách người có công với cách mạng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa ký ban hành Công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chỉ đạo xóa hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh tập trung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề, và tư vấn giới thiệu việc làm...

Tỉnh tập trung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề, và tư vấn giới thiệu việc làm...

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; tập trung huy động và bố trí các nguồn lực, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Các nguồn lực được huy động đã được ưu tiên để hỗ trợ hộ nghèo người có công với cách mạng cải thiện tiêu chí thu nhập và các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Được biết, đến cuối năm 2020, tính theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo người có công. Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh còn có 218 hộ nghèo người có công với 929 nhân khẩu. Số hộ nghèo người có công hầu hết tập trung tại các huyện miền núi của tỉnh (Hướng Hóa: 145 hộ với 634 nhân khẩu; Đakrông có 62 hộ với 269 nhân khẩu).

Nhằm bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo cho hộ người có công với cách mạng, tỉnh Quảng Trị phấn đấu đến cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo người có công (không tính hộ nghèo người có công không có khả năng thoát nghèo, là những hộ không có người nào có khả năng lao động tạo thu nhập).

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều tra điều kiện, hoàn cảnh, xác định nguyên nhân nghèo để xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra giải pháp thực hiện quyết liệt phù hợp với từng hộ gia đình. Đồng thời, tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo người có công; tập trung phổ biến, đối thoại trực tiếp để hộ nghèo nắm được chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tự giác phát huy trách nhiệm của bản thân, nội lực của gia đình, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện kế hoạch thoát nghèo.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo người có công vượt qua mức sống tổi thiểu, cải thiện khả năng tiếp cận các chỉ số/ dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Tập trung ưu tiên nguồn ngân sách Nhà nước từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác trên địa bàn có nội dung thực hiện phù hợp để hỗ trợ cho hộ nghèo người có công cải thiện tiêu chí thu nhập và các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tỉnh cũng sẽ thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và giải quyết nhu cầu vay vốn của hộ nghèo chính sách người có công để tạo việc làm và thu nhập. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để trợ giúp cho hộ nghèo có cuộc sống ổn định. Tăng cường huy động xã hội hóa, lồng ghép các nguồn lực và ưu tiên tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ thực hiện kế hoạch xóa nghèo hộ có thành viên hưởng chính sách người có công với cách mạng…