Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 14/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp giao ban trực tuyến với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Các địa phương còn gặp những khó khăn, vướng mắc trong tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo

Các địa phương còn gặp những khó khăn, vướng mắc trong tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo

Theo báo cáo của các cơ quan chủ quan, các địa phương, bên cạnh nhũng kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG:  phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Một số địa phương vẫn chưa mở được lớp đào tạo vì đối tượng tuyển sinh ngoài lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo còn có người lao động có thu nhập thấp, nhưng hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định như thế nào là người lao động có thu nhập thấp; một số nội dung dự án, tiểu dự án thành phần triển khai chậm tiến độ theo kế hoạch…

Theo Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, một số văn bản hướng dẫn (thay thế văn bản cũ hoặc sửa đổi, bổ sung) của một số Bộ, ngành đã được ban hành tạo thuận lợi để các sở, ngành, địa phương nghiên cứu để tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, qua theo dõi, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện Chương trình ở một số địa phương có mặt còn hạn chế như, việc thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xã, ban phát triển thôn chưa đúng quy định, hoạt động của ban chỉ đạo có nơi chưa phát huy hiệu quả.

Công tác lập kế hoạch thực hiện Chương trình ở nhiều địa phương chưa kịp thời, nội dung chưa bảo đảm; có địa phương chưa lập kế hoạch thực hiện Chương trình hằng năm. Thủ tục của một số quy trình thực hiện nội dung thành phần của Chương trình chưa bảo đảm theo quy định; lựa chọn đối tượng hộ gia đình tham gia thụ hưởng chính sách của Chương trình ở một số địa phương còn lúng túng, chưa sát với điều kiện và tình hình thực tế…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ThừaThiên Huế, đề nghị các địa phương trong công tác tổ chức thực hiện cần rà soát các văn bản liên quan, có kiểm tra, giám sát thường xuyên trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Tạo điều kiện, hướng dẫn cho cơ sở trong từng danh mục cụ thể trong triển khai thực hiện.

Ông Bình yêu cầu ở các địa phương được bố trí nguồn lực lớn như A Lưới, Nam Đông phải bám cơ sở để triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có báo cáo theo từng nội dung cụ thể. Qua đó, có chế độ thông tin báo cáo trên phần mềm một cách chi tiết và cụ thể hoá bằng biểu mẫu. Các cơ quan chủ quản của các Chương trình MTQG phải tăng cường kiểm tra cơ sở thường xuyên, để có đánh giá cụ thể trong triển khai thực hiện. Các cơ quan chủ quản các chương trình MTQG và các địa phương tiến hành đánh giá kết quả, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và xây dựng kế hoạch cho năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc có báo cáo cụ thể về việc đào tạo nghề cho các Chương trình MTQG. Trên cơ sở đó, các địa phương phải đăng ký số lượng đào tạo nghề cụ thể. Bên cạnh đó, các ngành, đơn vị cần báo cáo các nguồn lực triển khai trong năm 2023 và có dự báo trong năm 2024. Các đươn vị phải xác định trách nhiệm theo từng nhiệm vụ của từng ngành được giao trong việc thực hiện các chương trình MTQG. Sở LĐ-TB&XH và huyện A Lưới cần có báo cáo về chỉ tiêu giảm nghèo và có kịch bản chi tiết. A Lưới chú ý trong việc triển khai các nguồn vốn, nguồn lực trong việc xóa nhà tạm cho người dân. Tập trung các giải pháp, nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình MTQG.